0
EN

Regulamin serwisu internetowego Socjomania.pl

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Regulamin usług szkoleniowych Socjomanii

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych usług szkoleniowych. Socjomania prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów „Socjomania” lub „my” – oznacza to działalność gospodarczą pod nazwą Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-150, ul. Św. Filipa 23/4, o numerze NIP: 6762457391, która jest organizatorem Usług Szkoleniowych. Jeśli poruszamy kwestię serwisu internetowego Socjomania, mamy na myśli operatora serwisu tj. Socjomania sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków o nr NIP 6762457391.

§1 Przed realizacją usługi szkoleniowej

1. Poniższy regulamin dotyczy następujących usług szkoleniowych Socjomanii: a). szkolenia otwarte stacjonarne, b). konsultacje indywidualne. c). certyfikowane kursy stacjonarne na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Startegy& Leadership) d). certyfikowane kursy on-line na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Strategy&Leadership) e). webinary on-line f). kursy on-line na platformie e-learningowej.

2. Rejestracja na daną usługę szkoleniową poprzez koszyk nie skutkuje wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu, kursie, szkoleniu on-line czy webinarze. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

3. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników danej usługi szkoleniowej następuje w momencie, gdy: a). na koncie bankowym Socjomanii zostanie zaksięgowana wpłata całości ceny za usługę szkoleniową (na podstawie odpowiedniej faktury proforma, lub VAT) albo b). do Socjomanii wpłynie podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, poniżej.

4. Wpłaty za usługę szkoleniową dokonuje się na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej, najczęściej na podstawie faktury proforma (ma ona 7-dniowy termin płatności). W przypadku braku możliwości rozliczenia usługi szkoleniowej na podstawie faktury proforma uczestnik powinien przesłać zobowiązanie do płatności, (według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu), podpisanego przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań. Po otrzymaniu przez Socjomanię wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT.

5. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zapłaty za usługę szkoleniową po jej odbyciu. Dotyczy to np. instytucji publicznych. Wymagamy wówczas przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

6. Jeśli zgłoszenie na usługę szkoleniową następuje na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, konieczne jest podpisanie formularza zgłoszenia przesłanego przez przedstawiciela Socjomanii. Formularz zgłoszenia należy odesłać najpóźniej w ciągu 48h od jego otrzymania, w innym przypadku uczestnik nie zostaje zapisany na listę uczestników.

7. Na 10 dni roboczych przed realizacją usługi szkoleniowej możesz poinformować Socjomanię mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin jej realizacji. Dokonamy rezerwacji danej usługi szkoleniowej na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.

8. Jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej lub zgłosisz chęć zmiany jej realizacji na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, zwrócimy Ci poniesiony koszt, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.

9. Sytuacje losowe umożliwiają zwrot ceny również, jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. W tym celu jednak powinieneś przedstawić nam dokument potwierdzający zdarzenie uniemożliwiające w niej udział (choroba, wypadek komunikacyjny itp.).

10. Jeśli w wyniku działania siły wyższej Socjomania nie jest w stanie zorganizować usługi szkoleniowej, w zamian oferuje możliwość skorzystania z tej samej usługi szkoleniowej w kolejnym możliwym terminie. "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po zawarciu Umowy, będące poza kontrolą Socjomanii, przeszkadzające np. w dołączeniu uczestnikom na szkolenie, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Socjomanii ani uczestników szkolenia, takie jak: epidemie czy związane z nią orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

11. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 należy przesłać do Socjomanii mailowo do 2 dni roboczych zgłoszeniu takiej sytuacji.

12. Za skuteczne poinformowanie Socjomanii uznaje się sytuację, w której uzyska się zwrotne potwierdzenie jej otrzymania na podany adres mailowy.

13. Jeśli zapisu na udział w realizacji usługi szkoleniowej dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, Socjomania przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi i wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

14. Socjomania prowadzi wnikliwą analizę potrzeb uczestników swoich usług szkoleniowych, co służy dopasowaniu programów szkoleń i kursów do poziomu i oczekiwań ich uczestników. Te informacje są udostępniane opiekunowi grupy szkoleniowej i trenerowi. Badanie potrzeb prowadzone jest przez pracowników Socjomanii w formie ankiety przedszkoleniowej, a w przypadku kursów DMI, telefonicznie. Na prośbę uczestnika możliwe jest przesłanie również mailowo pytań poziomujących.

15. Na szkoleniach stacjonarnych Socjomania przygotowuje poczęstunek dla uczestników usług szkoleniowych będących w jej ofercie na cały czas ich trwania oraz w ramach niektórych szkoleń (całodniowych i dwudniowych) zaprasza na lunch do pobliskiej restauracji. Uczestnicy mający indywidualne preferencje co do posiłków, proszeni są o przekazanie informacji odnośnie swoich potrzeb na kilka dni przed szkoleniem lub kursem.

16. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi szkoleniowej Socjomania wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi, chyba że uczestnik zgłosił się na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po dopełnieniu koniecznych formalności z pkt. 3.

17. Socjomania organizuje promocje uprawniające do uczestnictwa w usługach szkoleniowych z niższą ceną. Dla skrupulatnych, czytających ten regulamin mamy 10% rabatu. Wystarczy podać hasło „regulamin” podczas rejestracji. Ten rabat nie łączy się z innymi zniżkami oraz nie dotyczy Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji DMI.

18. Nas również może spotkać sytuacja losowa, choć staramy się zawsze w takim przypadku zapewnić zastępstwo. Informujemy jednak, że zgodnie z prawem możemy odwołać usługę szkoleniową lub zaproponować zmianę jej terminu, jeśli zaistnieją okoliczności od nas niezależne, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa lub działanie osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności, decyzje organów władzy państwowej). O odwołaniu bądź zmianie terminu usługi szkoleniowej powiadomimy Cię niezwłocznie w wiadomości e-mail lub/i telefonicznie. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji masz możliwość rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej. W takim przypadku Socjomania zaproponuje Ci alternatywną usługę szkoleniową bądź zwróci Ci koszt poniesiony przez Ciebie w związku z jej zakupem.

19. Start kursów w formie webinarium, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Certyfikowany kurs Strategy & Leadership) uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 5 uczestników na daną edycję kursu. W przypadku stacjonarnej edycji kursów, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Certyfikowany kurs Strategy & Leadership) uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 7 uczestników na daną edycję kursu. W przypadku niezebrania się takiej grupy, uzgadniamy z zainteresowanymi przesunięcie startu szkolenia lub umożliwiamy zwrot kosztów.

20 Start naszych autorskich szkoleń otwartych, stacjonarnych uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 5 uczestników na daną edycję szkolenia. W przypadku niezebrania się takiej grupy, uzgadniamy z zainteresowanymi przesunięcie startu szkolenia lub umożliwiamy zwrot kosztów.

21 W sytuacjach, których niniejszy regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta. Na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga stron.

§2 W trakcie realizacji usługi szkoleniowej

1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w usłudze szkoleniowej, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Jeśli odpowiedź na pytanie wymagać będzie głębszego zastanowienia, sięgnięcia po aktualne dane lub weryfikacji obecnego stanu rzeczy, trener udzieli wyczerpującej informacji pod koniec spotkania, mailowo lub w trakcie konsultacji, o których mowa w §3 pkt 3-8.

2. Podczas szkoleń stacjonarnych zapewniamy dostęp do bezprzewodowego internetu - dane dostępowe trener poda na początku spotkania. Socjomania nie zapewnia komputerów dla uczestników swoich usług szkoleniowych.

3. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z wykonywania pracy zawodowej w czasie uczestnictwa w usłudze szkoleniowej (oddzwanianie, odpisywanie na maile itd.). Wykorzystaj czas spędzony z nami na naukę. Nie miej wyrzutów sumienia, że nie realizujesz codziennych zadań. Przeciwnie: przecież dobrze wiesz, że rozwijając się i ucząc powodujesz, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wartościowa. Bądź wtedy z nami, poznaj innych uczestników, skoncentruj się na temacie - gorąco zachęcamy!

4. W trakcie realizowania przez uczestników usług szkoleniowych Socjomanii nie ma możliwości rezygnacji w trakcie ich trwania (po nadaniu dostępów uczestnikowi na platformie on-line, czy rozpoczęciu szkolenia) i zwrotu uczestnikowi poniesionych kosztów związanych z zakupem tej usługi szkoleniowej.

5. Dostęp do autorskich kursów on-line na platformie e-learningowej oraz kursów na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing, Strategy& Leadership) jest udzielany na okres 1 roku (od października 2023). Dostęp nadawany jest na unikalny adres e-mail uczestnika po odnotowaniu przez nas płatności za zamówiony kurs. Dostęp nadawany jest na adres e-mail do 48h po zaksięgowaniu płatności. Po tym czasie każdy uczestnik może odpłatnie przedłużyć dostęp do swojego kursu (dotyczy tylko kursów autorskich Socjomanii). Dostęp do materiałów dydaktycznych w ramach szkoleń otwartych, stacjonarnych nadawany jest na okres 1 roku od daty realizacji danego szkolenia.

6. W przypadku oferty "Karnet Open na wiedzę" dostęp jest udzielany na 3 miesiące. Po tym czasie Uczestnik może odpłatnie przedłużyć swój dostęp w promocyjnej cenie 1000 zł netto.

§3 Po realizacji usługi szkoleniowej

1. Po ukończeniu naszej usługi szkoleniowej (oprócz Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji Digital Marketing Institute) uczestnik otrzymuje certyfikat Socjomanii ukończenia usługi szkoleniowej jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu. W przypadku kursów na platformie on-line certyfikat wydawany jest i przesyłany uczestnikowi dopiero po przejściu pełnej ścieżki kursu oraz po zdaniu testu wiedzy umieszczonym na końcu ścieżki danego kursu.

2. Certyfikat w formie elektronicznej jest wystawiany poprzez platformę Accredible, z wiadomości e-mail można po pobrać w formie PDF a za pomocą specjalnego linku dodać do swojego konta w serwisie LinkedIn, do czego gorąco zachęcamy.

3. Po zakończeniu certyfikowanych kursów na licencji Digital Marketing Institute, na prośbę uczestnika Socjomania może wystawić jedynie zaświadczenie ukończenia kursu. Certyfikat DMI otrzymują tylko i wyłącznie osoby, które przeszły ścieżkę certyfikacji i pomyślnie zdały egzamin po kursie w systemie Pearson VUE. Certyfikaty te wystawia Digital Marketing Institute.

4. Każdy uczestnik po realizacji szkolenia otrzyma prezentację, którą trener posługiwał się podczas zajęć. Materiały dydaktyczne są udostępniane uczestnikom usług szkoleniowych na naszej platformie e-learningowej na okres 1 roku z możliwością pobrania pliku PDF.

5. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji oraz innych naszych materiałów dydaktycznych nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie, natomiast dostęp do naszego kursu e-learningowego wykupiony dla 1 osoby nie można udostępniać innym użytkownikom :)

6. W niektórych usługach szkoleniowych z oferty Socjomanii w pakiecie są do wykorzystania konsultacje indywidualne. Uczestnik może je wykorzystać w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej. Realizujemy je w trybie on-line. Aby z nich skorzystać należy skontaktować się z naszą obsługą klienta oraz przesłać wcześniej zakres/pytania, które mają być przedmiotem takiej sesji konsultacji. W przypadku pakietów konsultacji kursów na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Strategy & Leadership) w formule online uczestnik ma 2h konsultacji w pakiecie z kursem, w formule webinarium zajęć na żywo 1h. Konsultacje w przypadku tych kursów uczestnik może wykorzystać do 1,5 roku od udostępnienia mu materiałów kursu.

7. Na konsultacje umawiamy się z wyprzedzeniem (zazwyczaj na 3 tygodnie przed terminem spotkania). Odezwij się do nas, żeby ustalić dogodny dla Ciebie termin. Rezerwacja terminów konsultacji odbywa się według kolejności zgłoszenia.

8. Przed zarezerwowaniem terminu konsultacji konieczne jest przesłanie do nas zagadnień, które chcesz omówić z danym ekspertem z zespołu Socjomanii. Dopiero po tym ostatecznie potwierdzimy Ci termin Twoich konsultacji.

9. Konsultacje mają formę ewaluacji Twoich postępów poczynionych po realizacji usługi szkoleniowej lub uszczegółowienia jej tematyki. To ważne, aby przed konsultacjami przesłać nam pytania i zagadnienia, które chcesz poruszyć. Tylko dzięki temu będziemy w stanie ocenić, ile czasu musimy dla Ciebie zarezerwować w ramach zaplanowanej sesji. Dodatkowo pozwoli to trenerowi przygotować się do spotkania i efektywnie wykorzystać ten czas.

10. Konsultacje mają formę spotkania on-line. Do uczestnictwa w konsultacji potrzebny jest komputer i internet oraz przeglądarka internetowa. Daj nam znać, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz korzystać z narzędzia Google Meet, z którego najczęściej korzystamy do realizacji konsultacji, na pewno znajdziemy jakieś inne rozwiązanie.

11. Zalecamy korzystanie z konsultacji w ramach dostępnego pakietu w danej usłudze szkoleniowej. W ramach nich można uzyskać indywidualne wskazówki oraz informację zwrotną od trenera, dotyczącą prowadzonych przez Ciebie działań zawodowych. Usługa szkoleniowa w połączeniu z konsultacjami dają jeszcze lepsze rezultaty.

12. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o usłudze szkoleniowej, z której brałeś udział. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało, a może jednak coś powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie lub otrzymasz link do ankiety satysfakcji. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej Socjomanii. Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych przez nas usług.

13. Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Przejrzyj po naszym spotkaniu prezentację i swoje notatki. Zrób to najlepiej maksymalnie do tygodnia od naszego spotkania, wtedy więcej zostanie w Twojej głowie.

14. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!

§4 Rabaty i pakiety usług szkoleniowych

1. Jeśli zapiszesz na naszą usługę szkoleniową kilka osób naraz, to druga i każda kolejna osoba otrzyma od Socjomanii rabat w wysokości 10% oraz 5% na kursy DMI Digital Marketing oraz DMI Strategy&Leadership (webinarowe i on-line).

2. Promocje specjalne (np. specjalne kody rabatowe) nie łączą się z innymi rabatami.

3. Organizacje pozarządowe NGO oraz (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje), które posiadają aktywny status w Krajowym Rejestrze Sądowym, a które chcą skorzystać z naszej oferty szkoleniowej (dot. tylko oferty autorskich kursów on-line) mogą uzyskać rabat specjalny w wysokości 50%. Rabat specjalny dla tych podmiotów dotyczy tylko i wyłącznie oferty autorskich kursów online Socjomanii tj. z wyłączeniem kursów, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Strategy & Leadership) oraz z wyłączeniem dedykowanych usług szkoleniowych: szkoleń dedykowanych i konsultacji jak i otwartych szkoleń stacjonarnych.

4. W okresie 19.02.2024r.-31.03.2024r. włącznie Socjomania organizuje promocję specjalną dla odbiorców newslettera „Wypełnij ankietę i odbierz 20% rabatu na kursy i szkolenia” umożliwiającą jednorazowy zakup jednego ze swoich autorskich kursów online realizowanych na platformie e-learningowej (z wyjątkiem kursów prowadzonych na licencji Digital Marketing Institute) i szkoleń w promocyjnej cenie -20% za pomocą kodu rabatowego.

§5 Ochrona danych osobowych

1. W związku z Twoim udziałem w Usłudze szkoleniowej administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Socjomania sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, kod: 31-150)

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

3. Twoje dane (e-mail, imię i nazwisko, firma, zakres szkolenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, do celów księgowych oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy. W ramach realizacji umowy otrzymasz od nas maile potwierdzające szkolenie, organizacyjne i ewaluacyjne.

4. Pełne informacje o stosowanej przez Socjomanię polityce RODO są dostępne pod linkiem: Obowiązek informacyjny RODO.

5. Od października 2022 roku Socjomania wprowadziła System Zarządzania Jakością w zakresie 1). Szkolenia i warsztaty z zakresu digital i działalność wspomagająca edukację, w tym facylitacje oraz 2). Doradztwo w zakresie marketingu internetowego i pozostałego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzania. Firma posiada certyfikat ISO, spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, co zostało sprawdzone i potwierdzone w czasie audytu certyfikacyjnego. Zapoznaj się z polityką jakości

Data ostatniej aktualizacji wersji regulaminu: 08.03.2024r.

Polityka plików cookies

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Polityka plików cookies

Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe oraz jak wykorzystujemy pliki cookies użytkowników strony socjomania.pl (dalej „Strona”).

Administratorem danych osobowych jest Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Filipa 23/4, 31-150 Kraków. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres [email protected].

1. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności na Stronie. Firma Socjomania gwarantuje, że dane pozostają poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Robimy to tylko wtedy, kiedy usługi takich podmiotów są konieczne dla prawidłowego działania Strony oraz jej funkcjonalności, np. procesowania zakupu szkoleń i kursów.

3. Zbieramy informacje na temat Twoich odwiedzin Strony Socjomania za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Informacje te dotyczą m.in. podstron, które wyświetliły się na Twoim ekranie, czasu, przez jaki strona była otwarta oraz przejść pomiędzy konkretnymi podstronami. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

4. Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Aby móc korzystać z narzędzia HotJar zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Hotjar rejestruje osoby odwiedzające naszą Stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z ich ruchu na naszej Stronie. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach anonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

5. Korzystamy również z Meta Pixel, narzędzia marketingowego, który umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

6. Korzystamy także z narzędzia Google Ads. Dzięki niemu przyciągamy uwagę do naszych treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Analizujemy dane z kampanii reklamowych, w celu optymalizacji w celu ich dalszej optymalizacji. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie w/w środków reklamowych. Nie uzyskujemy innych danych, nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie uzyskanych informacji. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

7. W celach analityki internetowej korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane "cross-device tracking" (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Twoje urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Twoim kontem Google oraz aktywowałeś/aś na swoim koncie Google opcje "spersonalizowana reklama", wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienisz urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Twoich danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

8. Korzystamy również z narzędzia LinkedIn Insight Tag, które umożliwia śledzenie konwersji, retargetowanie odwiedzających witrynę i przeglądanie danych demograficznych członków LinkedIn, którzy odwiedzają witrynę. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki, swojego konta na LinkedIn lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony.

9. Na Stronie masz możliwość korzystać z funkcji społecznościowych takich jak udostępnianie treści w różnych serwisach społecznościowych. Może to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych połączonych ze Stroną.

10. Czasem osadzamy na stronach materiały wideo z serwisu Vimeo. W tym celu wykorzystywane są dane użytkownika zbierane wewnątrz narzędzia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj: https://vimeo.com/privacy

11. Korzystamy również z narzędzia HubSpot Analytics, które umożliwia śledzenie konwersji, retargetowanie odwiedzających witrynę i przeglądanie danych demograficznych użytkowników, którzy odwiedzają witrynę. Pliki cookie wykorzystywane przez HubSpot Analytics są umieszczane w przeglądarce użytkownika podczas pierwszej wizyty na stronie i są wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na stronie, takich jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie i podjęte działania. Dane gromadzone przez HubSpot Analytics są wykorzystywane przez nas do celów analitycznych, takich jak mierzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych i poprawa doświadczenia użytkowników na naszej stronie internetowej. Użytkownicy mogą wyłączyć śledzenie przez HubSpot Analytics, zmieniając ustawienia prywatności swojej przeglądarki.

12. Wykorzystujemy także własne pliki cookies w celu prawidłowego działania Strony.

Ostatniej zmiany dokonano : 05.04.2023r.

Zapoznaj się z pełną wersją polityki plików cookies

Regulamin Voucherów

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Regulamin sprzedaży voucherów Socjomania

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady nabywania Voucherów, zasady ich wykorzystywania oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Nabywcy,

b) zasady odpowiedzialności Organizatora z tytułu usług objętych Voucherami,

c) zasady ochrony danych osobowych.

2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż niżej zdefiniowanych Voucherów jest spółka „Socjomania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000428832, z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Świętego Filipa 23/4, 31-150 Kraków zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nabywcą Voucherów, zwanym dalej: „Nabywcą”, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, do której Organizator skieruje propozycję nabycia Voucherów.

4. Czas trwania sprzedaży Voucherów, zwany dalej: „Sprzedażą” obejmuje okres od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

5. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. W ramach Sprzedaży Organizator oferuje vouchery uprawniające do udziału w prowadzonych przez Organizatora szkoleniach stacjonarnych, kursów online, usług dedykowanych, zwane dalej: „Voucherami”.

2. Cena zakupu Vouchera jest ustalana indywidualnie z Nabywcą:

Cena zakupu Vouchera zostanie podwyższona o podatek VAT obowiązujący w dacie zakupu, o ile Nabywca nie korzysta ze zwolnienia zakupu usług objętych Voucherami z podatku VAT.

Cena zakupu Vouchera płatna będzie w terminie 7 dni od daty wskazanej w fakturze proforma, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w tejże fakturze proforma. Pod dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży na podstawie faktury proforma Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu zakupu Vouchera.

Voucher nie może podlegać wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3 WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA

1. W celu dokonania zakupu Vouchera należy dokonać w okresie trwania Sprzedaży, tj. w okresie od 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. łącznie następujących czynności:

a) zgłoszenia Organizatorowi zamiaru zakupu Vouchera, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem socjomania.pl/voucher,

b) dokonanie płatności za wybrany Voucher na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury proforma.

2. Po dokonaniu czynności określonych w § 3 pkt 1 powyżej Nabywca otrzyma za pośrednictwem poczty email Voucher w formacie PDF.

3. Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Nabywca akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz regulamin świadczenia usług przez Socjomania.

§4 WARUNKI WYKORZYSTANIA VOUCHERA

1. Z usług objętych zakupionym Voucherem może skorzystać Nabywca lub imiennie wskazana przez niego osoba fizyczna.

2. Szkolenia stacjonarne objęte Voucherem odbywać się będą w Warszawie, we wskazanych przez Organizatorach miejscach, w okresie: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Szkoleń, o ile przeprowadzenie szkolenia we wcześniej określonym terminie nie będzie możliwe z uwagi na nie zebranie minimalnej grupy uczestników, działanie siły wyższej lub z powodu zdarzeń losowych dotyczących przedstawiciela Organizatora delegowanego do przeprowadzenia Szkolenia, takich jak choroba lub wypadek komunikacyjny. W rozumieniu Regulaminu "siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Stron, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Strony, takie jak: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, awarie sieci przesyłowych, działania osób trzecich, przed którymi Strona przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik nie może się uchronić (np. ataki hackerskie), decyzje i orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

4. O niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z uwagi na okoliczności określone w §4 pkt. 3 Regulaminu Organizator poinformuje Nabywcę niezwłocznie po uzyskaniu o tym potwierdzonych informacji; wyznaczony zostanie wówczas nowy termin Szkolenia, o którym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. O możliwości wzięcia udziału w danym Szkoleniu stacjonarnym objętym zakupionym Voucherem decyduje kolejność zgłoszeń przy zapisie na udział w danym Szkoleniu stacjonarnym. W jednym Szkoleniu stacjonarnym może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników.

6. Zapisów na daną Usługę Szkoleniową dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z działem sprzedaży Organizatora. Przy dokonywaniu zapisu na Usługę Szkoleniową należy podać następujące dane osoby, która weźmie udział w Usłudze Szkoleniowej:

- imię, nazwisko,

- adres e-mail,

- telefon kontaktowy,

- preferowany termin szkolenia / kursu online / konsultacji lub szkolenia dedykowanego.

7. Warunkiem skuteczności zapisu udział w danej Usłudze Szkoleniowej Voucherem jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 lit a) Regulaminu.

9. Zmiana terminu Usługi szkoleniowej, zmiana rodzaju wybranego Szkolenia lub rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą przeprowadzenia Szkolenia, wyłącznie poprzez kontakt z działem sprzedaży Organizatora. Brak obecności na Szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia bądź zmiany Szkolenia (w zakresie innego tematu Szkolenia lub innego terminu Szkoleni) w opisany wyżej sposób jest równoznaczne z wykorzystaniem vouchera.

10. Możliwość dokonania zmiany terminu szkolenia oraz zmiany rodzaju wybranej Usługi Szkoleniowej uzależniona jest od istnienia wolnych miejsc na danym Szkoleniu, które Nabywca chce wybrać w miejsce Usługi szkoleniowej, na które dokonał zapisu. W przypadku braku takiej możliwości Voucher nie podlega zwrotowi a Nabywca nie ma prawa żądać zwrotu kwot wydatkowanych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.

11. Niedokonanie zapisu na żadną Usługę Szkoleniową w okresie do dnia 31 grudnia 2024 r. nie uprawnia Nabywcy do zwrotu Vouchera oraz kwot uiszczonych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności: za nieprzeprowadzenie Szkoleń, o ile będzie to wynikiem okoliczności, o których mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Sprzedaży Nabywcy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie lub w formie korespondencji e-mail.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Nabywcy: nazwę/imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Nabywca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Nabywców oraz osób innych osób korzystających z usług objętych Voucherem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.).

2. Nabycie Vouchera w sposób określony w Regulaminie oznacza powierzenie Organizatorowi do przetwarzania przekazanych przez Nabywcę danych osób fizycznych innych niż Nabywca, stanowiących dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.

3. Organizator zapewnia ochronę w/w danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu, jak i tych przetwarzanych przez niego w charakterze administratora danych osobowych na poziomie wymaganych przez odnośnie przepisy prawa, w szczególności stosowane przez niego systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki, oraz stosuje on środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem w/w ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez Nabywcę wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.

5. Organizator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zobowiązany jest do zachowania przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

2. Nabywając Voucher Nabywca nie uzyskuje żadnych praw autorskich przysługujących Organizatorowi do jakichkolwiek utworów wytworzonych przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie. W szczególności, prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, które zostały udostępnione Nabywcy przez Organizatora, pozostają przy Organizatorze, a Nabywca jest uprawniony do korzystania z tych materiałów szkoleniowych wyłącznie w związku z wykonaniem Umowy. W szczególności Nabywca nie jest uprawniony do: rozporządzania prawami do przekazanych mu przez Organizatora materiałów szkoleniowych, nie jest uprawniony do ich przetwarzania i korzystania z nich w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób, na żadnym polu eksploatacji, ani nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim w celach nie związanych z wykorzystaniem Vouchera.

3. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin świadczenia usług przez Socjomania.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?