Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zasady obowiązujące czytelników serwisu Socjomania.pl:

  • Oczekujemy kultury wypowiedzi i przestrzegania zasad netykiety
  • Podczas dyskusji prosimy unikać wypowiedzi nie związanych z tematem - będą traktowane jako spam i moderowane lub usuwane.
  • Przestrzegamy przed nachalną autopromocją usług/produktów. Takie wypowiedzi będą traktowane jako spam i moderowane lub usuwane.
  • Upraszamy, aby w komentarzach przedstawiać się z imienia i nazwiska lub nicka. Opisy typu „serwis drukarek”, czy też „promocja na Facebooku” są niemile widziane i będą moderowane.

Regulamin serwisu internetowego Socjomania.pl:

I. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu Socjomania.pl, a także prawa i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu prowadzącego serwis i zarządzającego nim.
2. Administratorem serwisu jest firma Socjomania sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. Świętego Filipa 16/14, NIP 676-245-73-91.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.socjomania.pl/regulamin.
4. Serwis Socjomania.pl jest serwisem internetowym poświęconym tematyce: mediów społecznościowych, marketingu internetowego, prowadzenia reklamy w mediach internetowych, psychologii i socjologii internetu. Serwis Socjomania.pl oferuje Użytkownikom poznania wiedzy z powyższych dziedzin, komentarzy osób profesjonalnie zajmującymi się tą tematyką oraz daje możliwość swobodnej wypowiedzi i wyrażania opinii, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą ekspercką.

II. Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Użytkownik – osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która z korzysta z treści (czyta, komentuje, cytuje) w serwisie Socjomania.pl.
b) Redaktor - osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która jest autorem artykułów w serwisie Socjomania.pl.
c) Artykuł – treść opublikowana w serwisie Socjomania.pl pod imieniem i nazwiskiem Redaktora, zawierająca temat oraz rozwinięcie, która jest dostępna do czytania, komentowania lub cytowania przez Użytkowników.
d) Komentarz - wypowiedź Użytkownika bądź Redaktora, zamieszczona pod Artykułem, będąca odniesieniem do jego treści, zgodna z zasadami serwisu Socjomania.pl.
e) Materiały – wszelkie teksty o dowolnej tematyce, opracowania, komentarze, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki wideo oraz inne treści publikowane przez Użytkowników i Redaktorów w ramach serwisu Socjomania.pl.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu
1. Korzystanie z serwisu Socjomania.pl jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.

IV. Zasady korzystania z treści serwisu Socjomania.pl
1. Zapoznawanie się z treścią serwisu Socjomania.pl dostępne jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
2. Artykuły zamieszczone w serwisie Socjomania.pl objęte są prawami autorskimi należącymi do Socjomania sp. z o.o. i są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631). Komentowanie, cytowanie, powielanie, publikowanie na innych stronach internetowych i serwisach oraz innych nośnikach możliwe jest wyłącznie za zgodą właściciela wraz z podaniem źródła i odnośnika do pierwotnej treści odnoszącej się do strony w serwisie Socjomania.pl.
3. Niedozwolone jest publikowanie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których serwis Socjomania.pl nie jest uprawniony. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich spoczywa na Redaktorach (autorach) artykułów.

V. Treści komentarzy Użytkowników i Autorów
1. Możliwość dodawania komentarzy pod Artykułami zamieszczonymi w serwisie Socjomania.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, posiadający jedno z wymienionych kont: e-mail lub w przynajmniej jednym z wymienionych serwisów: Facebook, Disqus, Google+, Twitter.
2. Użytkownik bądź Autor nie może identyfikować się nazwą, która jednocześnie jest wyrażeniem uznawanym za wulgarne, bądź obraźliwe, bądź jakiekolwiek inne niezgodne z dobrymi obyczajami, lub naruszające zasady Netykiety. Użytkownik nie może także identyfikować się nazwą będącą jednocześnie znakiem towarowym podmiotu gospodarczego. Użytkownik bądź Autor może posługiwać się jedynie własnym imieniem i nazwiskiem, bądź nickiem.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy zawierających treści wulgarne, propagujące przemoc, powszechnie uznane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszające zasady Netykiety.
4. Zabrania się umieszczania w serwisie Materiałów o charakterze komercyjnym i reklamowym bez uprzedniej zgody Administratora. Zabrania się również prowadzenia agitacji politycznej, religijnej, a także umieszczania Materiałów w sposób oczywisty niezgodnych z tematyką serwisu. Administrator uprawniony jest do usunięcia Materiałów niezgodnych z powyższym zakazem bez ostrzeżenia.
5. Użytkownik zobowiązuje się do używania serwisu Socjomania.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
6. Użytkownik wyraża zgodę na komentowanie publikowanych przez niego komentarzy i Materiałów przez innych Użytkowników. Użytkownik nie może zablokować możliwości komentowania.
7. Każdy ma obowiązek poinformowania Administratora serwisu o podejrzeniu złamania prawa, naruszenia praw osób trzecich, a także faktu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@socjomania.pl zawierającą zwięzły opis problemu.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Materiały i zawarte w nich treści oraz opinie.
9. Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania zgody osób, których wizerunek wykorzystywany jest w publikowanych przez Użytkownika Materiałach oraz na publikację ich wizerunku w sieci Internet.
10. Użytkownik, umieszczając w serwisie Socjomania.pl jakiekolwiek Materiały, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe bądź osobiste, lub co do których rozpowszechniania jest uprawniony na mocy licencji bądź innej umowy, wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie w sieci Internet.

VI. Postanowienia dotyczące Artykułów publikowanych w Serwisie Socjomania.pl
1. Redaktor i Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych przez niego Materiałów przez Administratora w celu promocji serwisu Socjomania.pl. W razie wątpliwości, zgoda Użytkownika traktowana jest jako udzielenie Administratorowi przez Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na rozpowszechnianie Materiałów w sieci Internet, w prasie oraz mediach typu out-door.
2. Socjomania przyjmuje do publikacji artykuły od Redaktorów i ostatecznie decyduje o ich publikacji w serwisie Socjomania.pl.
3. Każdy Użytkownik może zostać Redaktorem, poprzez dostarczenie Artykułu w formie elektronicznej na adres biuro@socjomania.pl. Socjomania, przed publikacją Artykułu zastrzega sobie prawo do weryfikacji jego treści pod kątem zdatności do publikacji, według następujących kryteriów:
a) merytoryka - artykuł powinien być rzetelnym, odnoszącym się do prawdziwych i potwierdzonych wiadomości, przestrzegającym zasady dotyczące prawa autorskiego, opracowaniem podejmowanego tematu,
b) zgodność z powszechnie obowiązującym prawem - autorskim, dobrych obyczajów, praw jednostki, zasad serwisu Socjomania,
c) aktualności - co do podejmowanego tematu,
d) promocji - niedopuszczalne jest umieszczanie w artykułach przekazów reklamowych oraz treści komercyjnych.
4. Socjomania zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Artykułu dostarczonego przez Redaktora, jeśli jego treść nie jest zgodna z niniejszym regulaminem. Socjomania dopuszcza przesłanie ponowne treści Artykułu przez Autora, po jego dostosowaniu do niniejszego regulaminu.
5. Artykuły publikowane w serwisie Socjomania.pl zawsze opatrzone są imieniem i nazwiskiem oraz fotografią wizerunku Redaktora w innym wypadku publikowane są jako wpisy gościnne z opisem autora.
6. Administrator zastrzega prawo do występowania przerw w dostępie do serwisu, w szczególności wywołanych przez konieczność naprawy lub konserwacji systemu, a także spowodowanych przez siłę wyższą.

VII. Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenia praw tych osób dokonane w następstwie opublikowania komentarzy lub materiałów przez Użytkowników serwisu. Administrator zobowiązuje się do usuwania treści, naruszających w sposób oczywisty prawa osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikację przez Użytkowników Materiałów o treści niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do usuwania treści zamieszczonych w serwisie, co do których istnieje podejrzenie niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki:
a) problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu, nieprawidłowości działania sieci Internet;
b) przerw w funkcjonowaniu serwisu związanych z konserwacją lub przeglądem systemu;
c) nieprawidłowego odczytu lub zapisu danych;
d) uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi na skutek korzystania z serwisu Socjomania.pl, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Administratora z winy umyślnej. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciem haseł Użytkownika, a także z zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkowników lub osoby trzecie, powstałe w wyniku zapoznania się z Materiałami opublikowanymi przez Użytkownika w serwisie Socjomania.pl.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie z serwisu Socjomania.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 5.1. i 5.2 jest dobrowolne i konieczne do opublikowania Komentarzy w serwisie Socjomania.pl.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Socjomania sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. Świętego Filipa 16/14, NIP 676-245-73-91. Dane te mogą być przekazywane kontrahentom Administratora tylko w celu realizacji Usług związanych z funkcjonowaniem serwisu.
3. Podając dane osobowe w celu dodawania Komentarzy Użytkownik oświadcza, iż:
a) są one zgodne z prawdą;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu promocji serwisu Socjomania.pl, a także w celach promocji (marketingu) produktów i firm;
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich usunięcia lub poprawienia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora serwisu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod adres biuro@socjomania.pl lub drogą listowną na adres Administratora.

IX. Reklama w serwisie
1. Każdy Internauta może zareklamować dane przedsięwzięcie w serwisie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Administratorem.
2. Każde opublikowanie w serwisie treści i Materiałów reklamowych bądź komercyjnych wymaga każdorazowej zgody Administratora. Administrator może uzależnić wyrażenie zgody od spełnienia dodatkowych warunków.

X. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego modyfikowania każdego z postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego i regularnego kontrolowania zmian niniejszego Regulaminu pod adresem www.socjomania.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi. Każda zmiana Regulaminu będzie notyfikowana w sposób zwyczajowo przyjęty w serwisie Socjomania.pl.
2. Wszelkie problemy związane z korzystaniem z serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi drogą mailową, pod adres biuro@socjomania.pl.

Polityka plików cookies

1. Serwis www.socjomania.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (potocznie zwane „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (na komputerze, tablecie, smartfonie itd.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.socjomania.pl, Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Filipa 16/14, 31-150 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat podstaw prawnych dot. plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem autora niniejszego regulaminu: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.