0
EN

Regulamin serwisu internetowego Socjomania.pl

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Regulamin usług szkoleniowych Socjomanii

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych usług szkoleniowych. Socjomania prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów „Socjomania” lub „my” – oznacza to działalność gospodarczą pod nazwą Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-150, ul. Św. Filipa 16/9, o numerze NIP: 6762457391, która jest organizatorem Usług Szkoleniowych. Jeśli poruszamy kwestię serwisu internetowego Socjomania, mamy na myśli operatora serwisu tj. Socjomania sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Filipa 16/9, 31-150 Kraków o nr NIP 6762457391.

§1 Przed realizacją usługi szkoleniowej

1. Poniższy regulamin dotyczy następujących usług szkoleniowych Socjomanii: a). szkolenia otwarte stacjonarne, b). konsultacje. c). certyfikowane kursy stacjonarne na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Startegy&Planning) d). certyfikowane kursy on-line na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Strategy&Planning) e). webinary on-line f). kursy on-line na platformie e-learningowej.

2. Rejestracja na daną usługę szkoleniową poprzez koszyk nie skutkuje wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu, kursie, szkoleniu on-line czy webinarze. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

3. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników danej usługi szkoleniowej następuje w momencie, gdy: a). na koncie bankowym Socjomanii zostanie zaksięgowana wpłata całości ceny za szkolenie (na podstawie odpowiedniej faktury proforma, lub VAT) albo b). do Socjomanii wpłynie podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, poniżej.

4. Wpłaty za usługę szkoleniową dokonuje się na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej, najczęściej na podstawie faktury proforma (ma ona 7-dniowy termin płatności). W przypadku braku możliwości rozliczenia usługi szkoleniowej na podstawie faktury proforma uczestnik powinien przesłać zobowiązanie do płatności, (według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu), podpisanego przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań. Po otrzymaniu przez Socjomanię wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT.

5. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zapłaty za usługę szkoleniową po jej odbyciu. Dotyczy to np. instytucji publicznych. Wymagamy wówczas przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

6. Jeśli zgłoszenie na usługę szkoleniową następuje na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, konieczne jest podpisanie formularza zgłoszenia przesłanego przez przedstawiciela Socjomanii. Formularz zgłoszenia należy odesłać najpóźniej w ciągu 48h od jego otrzymania, w innym przypadku uczestnik nie zostaje zapisany na listę uczestników.

7. Na 10 dni roboczych przed realizacją usługi szkoleniowej możesz poinformować Socjomanię mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin jej realizacji. Dokonamy rezerwacji danej usługi szkoleniowej na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.

8. Jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej lub zgłosisz chęć zmiany jej realizacji na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, zwrócimy Ci poniesiony koszt, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.

9. Sytuacje losowe umożliwiają zwrot ceny również, jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. W tym celu jednak powinieneś przedstawić nam dokument potwierdzający zdarzenie uniemożliwiające w niej udział (choroba, wypadek komunikacyjny itp.).

10. Jeśli w wyniku działania siły wyższej Socjomania nie jest w stanie zorganizować usługi szkoleniowej, w zamian oferuje możliwość skorzystania z tej samej usługi szkoleniowej w kolejnym możliwym terminie. "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po zawarciu Umowy, będące poza kontrolą Socjomanii, przeszkadzające np. w dołączeniu uczestnikom na szkolenie, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Socjomanii ani uczestników szkolenia, takie jak: epidemie czy związane z nią orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

11. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 należy przesłać do Socjomanii mailowo do 2 dni roboczych po realizacji usługi szkoleniowej.

12. Za skuteczne poinformowanie Socjomanii uznaje się sytuację, w której uzyska się zwrotne potwierdzenie jej otrzymania na podany adres mailowy.

13. Jeśli zapisu na udział w realizacji usługi szkoleniowej dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, Socjomania przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi i wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym.

14. Socjomania prowadzi wnikliwą analizę potrzeb uczestników swoich usług szkoleniowych, co służy dopasowaniu programów szkoleń i kursów do poziomu i oczekiwań ich uczestników. Te informacje są udostępniane opiekunowi grupy szkoleniowej i trenerowi. Badanie potrzeb prowadzone jest przez pracowników Socjomanii w formie ankiety przedszkoleniowej oraz telefonicznie. Na prośbę uczestnika możliwe jest przesłanie również mailowo pytań poziomujących.

15. Na szkoleniach stacjonarnych Socjomania przygotowuje poczęstunek dla uczestników usług szkoleniowych będących w jej ofercie na cały czas ich trwania oraz w ramach niektórych szkoleń i kursów (całodniowych i dwudniowych) zaprasza na lunch do pobliskiej restauracji. Uczestnicy mający indywidualne preferencje co do posiłków, proszeni są o przekazanie informacji odnośnie swoich potrzeb na kilka dni przed szkoleniem lub kursem.

16. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi szkoleniowej Socjomania wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi, chyba że uczestnik zgłosił się na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po dopełnieniu koniecznych formalności z pkt. 3.

17. Socjomania organizuje promocje uprawniające do uczestnictwa w usługach szkoleniowych z niższą ceną. Dla skrupulatnych, czytających ten regulamin mamy 10% rabatu. Wystarczy podać hasło „regulamin” podczas rejestracji. Ten rabat nie łączy się z innymi zniżkami oraz nie dotyczy Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji DMI.

18. Nas również może spotkać sytuacja losowa, choć staramy się zawsze w takim przypadku zapewnić zastępstwo. Informujemy jednak, że zgodnie z prawem możemy odwołać usługę szkoleniową lub zaproponować zmianę jej terminu, jeśli zaistnieją okoliczności od nas niezależne, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa lub działanie osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności, decyzje organów władzy państwowej). O odwołaniu bądź zmianie terminu usługi szkoleniowej powiadomimy Cię niezwłocznie w wiadomości e-mail lub/i telefonicznie. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji masz możliwość rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej. W takim przypadku Socjomania zaproponuje Ci alternatywną usługę szkoleniową bądź zwróci Ci koszt poniesiony przez Ciebie w związku z jej zakupem.

19. W sytuacjach, których niniejszy regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta. Na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga stron.

§2 W trakcie realizacji usługi szkoleniowej

1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w usłudze szkoleniowej, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Jeśli odpowiedź na pytanie wymagać będzie głębszego zastanowienia, sięgnięcia po aktualne dane lub weryfikacji obecnego stanu rzeczy, trener udzieli wyczerpującej informacji pod koniec spotkania, mailowo lub w trakcie konsultacji, o których mowa w §3 pkt 3-8.

2. Podczas szkoleń i certyfikowanych kursów stacjonarnych zapewniamy dostęp do bezprzewodowego internetu - dane dostępowe trener poda na początku spotkania. Socjomania nie zapewnia komputerów dla uczestników swoich usług szkoleniowych.

3. W przerwach szkoleń i kursów stacjonarnych zachęcamy do zwiedzania naszego biura. Można samemu zrobić sobie kawę/herbatę, przejrzeć książki w biblioteczce oraz poczęstować się chłodnym napojem z przeszklonej lodówki ;)

4. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z wykonywania pracy zawodowej w czasie naszego spotkania (oddzwanianie, odpisywanie na maile itd.). Wykorzystaj czas spędzony z nami na naukę. Nie miej wyrzutów sumienia, że nie realizujesz codziennych zadań. Przeciwnie: przecież dobrze wiesz, że rozwijając się i ucząc powodujesz, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wartościowa. Bądź wtedy z nami, poznaj innych uczestników, skoncentruj się na temacie - gorąco zachęcamy!

5. W trakcie realizowania przez uczestników szkoleń i kursów on-line na platformie e-learningowej Socjomanii nie ma możliwości rezygnacji w trakcie ich trwania (po nadaniu dostępów uczestnikowi na platformie on-line) i zwrotu uczestnikowi poniesionych kosztów związanych z zakupem tej usługi szkoleniowej.

6. Dostęp do autorskich kursów on-line na platformie e-learningowej jest udzielany na okres 1 roku. Po tym czasie każdy uczestnik może odpłatnie przedłużyć dostęp do swojego kursu.

§3 Po realizacji usługi szkoleniowej

1. Po ukończeniu naszej usługi szkoleniowej (oprócz Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji Digital Marketing Institute) uczestnik otrzymuje certyfikat Socjomanii ukończenia szkolenia. W przypadku formuły:

- webinarowej jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu,

- stacjonarnej jest to certyfikat w formie papierowej oraz certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila w podanego w zgłoszeniu

- kursu na platformie on-line jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu po przejściu pełnej ścieżki kursu oraz wypełnieniu testu wiedzy zakończonym pozytywnym wynikiem.

Certyfikat w formie elektronicznej jest wystawiany poprzez platformę Accredible, z wiadomości e-mail można po pobrać w formie PDF a za pomocą specjalnego linku dodać do swojego konta w serwisie LinkedIn, do czego gorąco zachęcamy.

2 Po zakończeniu certyfikowanych kursów na licencji Digital Marketing Institute, Socjomania na prośbę uczestnika może wystawić zaświadczenie ukończenia kursu. Certyfikat DMI otrzymują tylko i wyłącznie osoby, które przeszły ścieżkę certyfikacji i pomyślnie zdały egzamin po kursie w systemie Pearson VUE. Certyfikaty te wystawia Digital Marketing Institute.

3. Każdy uczestnik po realizacji szkolenia, a w przypadku kursów realizowanych na licencji DMI w trakcie takiego kursu, otrzyma prezentację, którą trener posługiwał się podczas zajęć. Prezentacja ta zostanie udostępniona przez trenera najpóźniej 3 dni robocze po realizacji usługi szkoleniowej i zawierać będzie slajdy prezentowane podczas zajęć oraz dodatkowe materiały, które trener omawiał z uczestnikami w ich trakcie. Polecamy pobrać ją od razu na komputer, ponieważ zniknie ona ze strony po kilku dniach. W przypadku stacjonarnych lub webinarowych certyfikowanych kursów będzie to dostęp do materiałów on-line na naszej platformie e-learningowej.

4. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji oraz innych naszych materiałów dydaktycznych nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie :)

5. W niektórych usługach szkoleniowych z oferty Socjomanii w pakiecie są do wykorzystania konsultacje indywidualne. Uczestnik może je wykorzystać w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej. Realizujemy je w trybie on-line. Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć dostęp do internetu i przeglądarki. My zajmujemy się resztą :)

6. Na konsultacje umawiamy się z wyprzedzeniem (zazwyczaj na 3 tygodnie przed terminem spotkania). Mamy też zarezerwowane w kalendarzu dni na dyżury konsultacyjne. Odezwij się do nas, żeby ustalić dogodny dla Ciebie termin. Rezerwacja terminów konsultacji odbywa się według kolejności zgłoszenia.

7. Przed zarezerwowaniem terminu konsultacji konieczne jest przesłanie do nas zagadnień, które chcesz omówić z Leadem z Socjomanii. Dopiero po tym ostatecznie potwierdzimy Ci termin Twoich konsultacji.

8. Konsultacje mają formę ewaluacji Twoich postępów poczynionych po naszym spotkaniu lub uszczegółowienia tematyki szkolenia, kursu, czy webinaru. To ważne, aby przed konsultacjami przesłać nam pytania i zagadnienia, które chcesz poruszyć. Tylko dzięki temu będziemy w stanie ocenić, ile czasu musimy dla Ciebie zarezerwować. Dodatkowo pozwoli to trenerowi przygotować się do spotkania i efektywnie wykorzystać ten czas.

9. Konsultacje mają formę spotkania on-line. Do uczestnictwa w konsultacji potrzebny jest komputer i internet oraz przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Hangouts for Chrome lub aplikacją Skype.

10. Zalecamy korzystanie z konsultacji. W ramach nich można uzyskać indywidualne wskazówki oraz informację zwrotną od trenera, dotyczącą prowadzonych przez Ciebie działań zawodowych. Szkolenie, kurs czy webinar w połączeniu z konsultacjami dają jeszcze lepsze rezultaty.

11. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o usłudze szkoleniowej, z której brałeś udział. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało, a może jednak coś powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie lub otrzymasz link do ankiety satysfakcji. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej Socjomanii. Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych przez nas usług.

12. Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Przejrzyj po naszym spotkaniu prezentację i swoje notatki. Zrób to najlepiej maksymalnie do tygodnia od naszego spotkania, wtedy więcej zostanie w Twojej głowie.

13. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!

§4 Rabaty i pakiety usług szkoleniowych

1. Jeśli zapiszesz na naszą usługę szkoleniową (autorskie kursy on-line) kilka osób naraz, to druga i każda kolejna osoba otrzyma od Socjomanii rabat w wysokości 10% oraz 5% na kursy DMI Digital Marketing oraz DMI Strategy&Planning (webinarowe i on-line).

§5 Zasady organizacji szkoleń i spotkań w czasie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (COVID-19)

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem w Polsce (COVID-19), chcemy, aby uczestnicy naszych szkoleń i trenerzy czuli się bezpiecznie. Większość naszych szkoleń w ofercie to kursy on-line lub webinary. Natomiast zespół Socjomanii pracuje w trybie hybrydowym.

2. Organizację szkolenia w trybie stacjonarnym uzależniamy od poziomu aktualnego zagrożenia epidemiologicznego oraz decyzji władz państwowych. Szkoleń i konsultacji stacjonarnych nie prowadzimy aż do odwołania tj. poprawienia się sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

§6 Ochrona danych osobowych

1. W związku z Twoim udziałem w Usłudze szkoleniowej administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Socjomania sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 16/9, kod: 31-150)

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected]

3. Twoje dane (e-mail, imię i nazwisko, firma, zakres szkolenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, do celów księgowych oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy. W ramach realizacji umowy otrzymasz od nas maile potwierdzające szkolenie, organizacyjne i ewaluacyjne.

4. Pełne informacje o stosowanej przez Socjomanię polityce RODO są dostępne pod linkiem: Obowiązek informacyjny RODO.

Polityka plików cookies

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Polityka plików cookies

1. Serwis www.socjomania.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (potocznie zwane „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (na komputerze, tablecie, smartfonie itd.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.socjomania.pl, Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Filipa 16/9, 31-150 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat podstaw prawnych dot. plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem autora niniejszego regulaminu: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin Voucherów

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Regulamin sprzedaży voucherów Socjomania

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady nabywania Voucherów, zasady ich wykorzystywania oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Nabywcy,

b) zasady odpowiedzialności Organizatora z tytułu usług objętych Voucherami,

c) zasady ochrony danych osobowych.

2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż niżej zdefiniowanych Voucherów jest spółka „Socjomania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000428832, z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Świętego Filipa 16/9, 31-150 Kraków zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nabywcą Voucherów, zwanym dalej: „Nabywcą”, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, do której Organizator skieruje propozycję nabycia Voucherów.

4. Czas trwania sprzedaży Voucherów, zwany dalej: „Sprzedażą” obejmuje okres od dnia 13 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

5. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. W ramach Sprzedaży Organizator oferuje vouchery uprawniające do udziału w prowadzonych przez Organizatora szkoleniach otwartych jednodniowych i dwudniowych wraz z dodatkową jedną godziną konsultacji, zwane dalej: „Voucherami”.

2. Vouchery uprawniają do udziału w następujących szkoleniach, zwanych dalej „Szkoleniami”:

a) szkolenia 1-dniowe:

- Facebook dla biznesu,

- Linkedin,

- Reklama na Facebooku,

- Trendy w digital marketingu,

- Twitter,

- Pozycjonowanie (SEO),

b) szkolenia 2-dniowe:

- Serwisy społecznościowe,

- Google Adwords,

- Google Analytics,

- Content marketing w strategii digital.

3. Cena zakupu Vouchera, obowiązująca w okresie Sprzedaży, wynosi:

a) Voucher na szkolenie jednodniowe: 920,00 zł netto,

b) Voucher na szkolenie dwudniowe: 1.220,00 zł netto.

Cena zakupu Vouchera zostanie podwyższona o podatek VAT obowiązujący w dacie zakupu, o ile Nabywca nie korzysta ze zwolnienia zakupu usług objętych Voucherami z podatku VAT.

Cena zakupu Vouchera płatna będzie w terminie 7 dni od daty wskazanej w fakturze proforma, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w tejże fakturze proforma. Pod dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży na podstawie faktury proforma Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu zakupu Vouchera.

Voucher nie może podlegać wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Voucher nie daje Nabywcy dostępu do następujących usług oferowanych przez Organizatora: Centrum Pomocy, Certyfikowanego kursu digital marketing i strategy & planning, organizowanych na licencji Digital Marketing Institut, szkoleń dedykowanych oraz dodatkowych godzin konsultacji.

§3 WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA

1. W celu dokonania zakupu Vouchera należy dokonać w okresie trwania Sprzedaży, tj. w okresie od 13 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. łącznie następujących czynności:

a) zgłoszenia Organizatorowi zamiaru zakupu Vouchera, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem socjomania.pl/voucher,

b) dokonanie płatności za wybrany Voucher na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury proforma.

2. Po dokonaniu czynności określonych w § 3 pkt 1 powyżej Nabywca otrzyma za pośrednictwem poczty email Voucher w formacie PDF.

3. Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Nabywca akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz regulamin świadczenia usług przez Socjomania.

§4 WARUNKI WYKORZYSTANIA VOUCHERA

1. Z usług objętych zakupionym Voucherem może skorzystać Nabywca lub imiennie wskazana przez niego osoba fizyczna.

2. Szkolenia objęte Voucherem odbywać się będą w Krakowie oraz w Warszawie, we wskazanych przez Organizatorach miejscach, w okresie: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Szkoleń, o ile przeprowadzenie szkolenia we wcześniej określonym terminie nie będzie możliwe z uwagi na działanie siły wyższej lub z powodu zdarzeń losowych dotyczących przedstawiciela Organizatora delegowanego do przeprowadzenia Szkolenia, takich jak choroba lub wypadek komunikacyjny. W rozumieniu Regulaminu "siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Stron, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Strony, takie jak: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, awarie sieci przesyłowych, działania osób trzecich, przed którymi Strona przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik nie może się uchronić (np. ataki hackerskie), decyzje i orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

4. O niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z uwagi na okoliczności określone w §4 pkt. 3 Regulaminu Organizator poinformuje Nabywcę niezwłocznie po uzyskaniu o tym potwierdzonych informacji; wyznaczony zostanie wówczas nowy termin Szkolenia, o którym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. O możliwości wzięcia udziału w danym Szkoleniu objętym zakupionym Voucherem decyduje kolejność zgłoszeń przy zapisie na udział w danym Szkoleniu. W jednym Szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 7 uczestników.

6. Konsultacje objęte zakupionym Voucherem, zwane dalej: „Konsultacjami”, odbywać się będą w wymiarze jednej godziny zegarowej, w terminie uzgodnionym przez Organizatora oraz Nabywcę, w formie konsultacji online. Konsultacje nie ulegają przedawnieniu.

7. Zapisów na Szkolenia dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z działem sprzedaży Organizatora. Przy dokonywaniu zapisu na Szkolenie należy podać następujące dane osoby, która weźmie udział w szkoleniu:

- imię, nazwisko,

- adres e-mail,

- telefon kontaktowy,

- preferowany termin szkolenia.

8. Warunkiem skuteczności zapisu udział w danym Szkoleniu lub Konsultacji Voucherem jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 lit a) Regulaminu.

9. Zmiana terminu Szkolenia lub Konsultacji, zmiana rodzaju wybranego Szkolenia lub rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą przeprowadzenia Szkolenia lub Konsultacji, wyłącznie poprzez kontakt z działem sprzedaży Organizatora. Brak obecności na Szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia bądź zmiany Szkolenia (w zakresie innego tematu Szkolenia lub innego terminu Szkoleni) w opisany wyżej sposób jest równoznaczne z wykorzystaniem vouchera.

10. Możliwość dokonania zmiany terminu Szkolenia oraz zmiany rodzaju wybranego Szkolenia uzależniona jest od istnienia wolnych miejsc na Szkoleniu, które Nabywca chce wybrać w miejsce Szkolenia, na które dokonał zapisu. W przypadku braku takiej możliwości Voucher nie podlega zwrotowi a Nabywca nie ma prawa żądać zwrotu kwot wydatkowanych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.

11. Niedokonanie zapisu na żadne Szkolenie w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie uprawnia Nabywcy do zwrotu Vouchera oraz kwot uiszczonych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności: za nieprzeprowadzenie Szkoleń lub Konsultacji, o ile będzie to wynikiem okoliczności, o których mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Sprzedaży Nabywcy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie lub w formie korespondencji e-mail.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Nabywcy: nazwę/imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Nabywca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Nabywców oraz osób innych osób korzystających z usług objętych Voucherem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.).

2. Nabycie Vouchera w sposób określony w Regulaminie oznacza powierzenie Organizatorowi do przetwarzania przekazanych przez Nabywcę danych osób fizycznych innych niż Nabywca, stanowiących dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.

3. Organizator zapewnia ochronę w/w danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu, jak i tych przetwarzanych przez niego w charakterze administratora danych osobowych na poziomie wymaganych przez odnośnie przepisy prawa, w szczególności stosowane przez niego systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki, oraz stosuje on środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem w/w ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez Nabywcę wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.

5. Organizator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zobowiązany jest do zachowania przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

2. Nabywając Voucher Nabywca nie uzyskuje żadnych praw autorskich przysługujących Organizatorowi do jakichkolwiek utworów wytworzonych przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie. W szczególności, prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, które zostały udostępnione Nabywcy przez Organizatora, pozostają przy Organizatorze, a Nabywca jest uprawniony do korzystania z tych materiałów szkoleniowych wyłącznie w związku z wykonaniem Umowy. W szczególności Nabywca nie jest uprawniony do: rozporządzania prawami do przekazanych mu przez Organizatora materiałów szkoleniowych, nie jest uprawniony do ich przetwarzania i korzystania z nich w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób, na żadnym polu eksploatacji, ani nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim w celach nie związanych z wykorzystaniem Vouchera.

3. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin świadczenia usług przez Socjomania.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?