0
EN

Blog o marketingu internetowym

Jak przeprowadzić audyt konta reklamowego Facebook Ads - checklista audytowa

Do każdego audytu konta reklamowego należy podejść indywidualnie - jego przedmiot i zakres różnić się będą w zależności od takich zmiennych jak branża, w której funkcjonuje firma, nadrzędna rola i cele (biznesowe i komunikacyjne) dla ekosystemu Facebooka w strategii, obranych taktyk łączenia działań organicznych i płatnych oraz wielu innych. 
Niniejszy artykuł pojawił się w 61 wydaniu Magazynu Online Marketing.

Nie istnieje zatem jeden standardowy i uniwersalny szablon” , według którego zawsze można wykonać audyt działań reklamowych na Facebooku i Instagramie. Ale oczywiście, niezależnie od zmiennych istnieje szereg czynników wspólnych, które można i należy poddać analizie. Zapewne każdy z marketerów czy konsultantów, kto ma doświadczenie w audytach (zrealizował ich przynajmniej kilkadziesiąt lub kilkaset) ma swoją własną metodologię. Niniejszy artykuł i zawarte w nim wskazówki to podsumowanie moich doświadczeń na podstawie kilkuset audytów, które miałem okazję przeprowadzić. Poniższa lista aspektów może stanowić punkt wyjścia do wykonania własnego audytu, ale na pewno nie będzie w 100% wyczerpująca dla każdego konta reklamowego - ze względu na argumenty przytoczone powyżej. 

Zanim zaczniesz, czyli etap “0” 

Przyjmijmy, że podchodzisz do audytu konta reklamowego firmy, którego nie prowadziłeś samodzielnie. Na tym etapie kluczowe będzie pozyskanie wszystkich dostępów (do strony na Facebooku, konta na Instagramie, wykorzystywanych historycznie pikseli czy katalogów produktów). Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Business Managera (Menedżera Firmy). W wielu przypadkach zasadne będzie również uzyskanie dostępu do Google Analytics (lub innego narzędzia analitycznego, z którego korzysta firma). Zestawienie danych raportowanych przez Facebooka z danymi z np. Google Analytics, w kontekście np. jakości ruchu z wybranych kampanii może być bardzo wartościowe.  

Oprócz tego, musisz poznać wszystkie wcześniejsze i istotne założenia. Mogą one wpływać na ocenę zasadności prowadzenia wybranych typów kampanii. O ile istnieją, ponieważ często zdarza się, że działania prowadzone są ad hoc lub bez określonego planu i jasno zdefiniowanych celów czy KPI (kluczowych wskaźników efektywności). 

Oprócz wcześniej wspomnianych celów, roli ekosystemu Facebooka i Instagrama w strategii itp., istotne  będą również grupy docelowe (lub idealnie - odpowiednio zdefiniowane persony, niekoniecznie określone jedynie jako parametry targetowania dostępne w Menedżerze Reklam, bo dobór metod kierowania będzie również jednym z dalszych etapów audytu), informacje na temat sezonowości branży, customer journey (ścieżki klienta), ważnych historycznie kampanii (np. fakt przeprowadzenia kampanii launchingowej dla nowego produktu) oraz innych ważnych wydarzeń, które wpłynęły na taktyki reklamowe, zmiany budżetów itp. (np. wybuch pandemii, zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację, rotację w zespole, zmiana strategii biznesowej firmy), media planów czy raportów.

Przydatne może być również poznanie subiektywnej oceny efektywności wybranych taktyk czy typów kampanii osoby lub osób, które były odpowiedzialne za wcześniejszą realizację. 

Jak widzisz, wszystko zależy od stopnia “zaawansowania”  czy “złożoności” wcześniej prowadzonych działań reklamowych. Zapewne w wielu przypadkach nie będziesz miał do dyspozycji nawet połowy ww. informacji, ale zebranie jak największej części z nich będzie rzutowało na jakość i rzetelność audytu, a tym samym na płynące z niego rekomendacje optymalizacyjne. 

Od ogółu do szczegółu 

Do moich audytów podchodzę z reguły etapowo, rozpoczynając od analizy całej struktury konta reklamowego oraz podziału budżetów na poszczególne cele reklamowe. Następnie przechodzę do analizy poszczególnych kampanii, zestawów reklam oraz samych reklam (zgodnie ze strukturą kont reklamowych w ekosystemie Facebook Ads). 

Poza samymi kampaniami, istotna będzie również późniejsza analiza poprawności konfiguracji Piksela oraz zdarzeń w witrynie internetowej, katalogów produktów i zdarzeń oraz konwersji niestandardowych, analiza wykorzystania potencjału grup niestandardowych oraz podobnych odbiorców. 

Na co warto zwrócić uwagę na poszczególnych etapach analizy, jakie są najczęstsze błędy, które obserwuję i możliwe optymalizacje na każdym z etapów? Zapraszam do dalszej lektury. 

Rys. 1 - Struktura konta reklamowego w ekosystemie Facebooka, opracowanie: Socjomania 


Wskazówka 

Przed przystąpieniem do analizy określ zasadny dla danej firmy okres analizy. Najczęściej najbardziej istotna będzie szczegółowa analiza 12-18 miesięcy wstecz, ale czasami, ze względu np. na sezonowość czy istotne wydarzenia zasadna będzie analiza okresu np. 2 lat. Jasno zdefiniuj cel, przedmiot, okres analizy i zakres audytu.

Analiza (na poziomie) struktury konta reklamowego 

Na etapie warto zwrócić uwagę na kilka aspektów i poszukać odpowiedzi na kilka z poniższych pytań: 

 • Jak cele reklamowe korespondują z celami biznesowymi i komunikacyjnymi marki? 

 • Jakie cele reklamowe są wykorzystywane na koncie reklamowym? 

 • Jak wygląda podział budżetów na poszczególne cele reklamowe i w jakim stopniu jest zasadny? 

 • Jak zbudowana jest struktura konta reklamowego - czy jest skondensowana lub rozbudowana, jak budowana jest struktura nazewnictwa dla kampanii, zestawów reklam i reklam (czy wspiera ona sprawniejsze zarządzanie kontem i optymalizację)?

 • Czy wdrożona struktura odpowiada parametrom konfiguracji dostępnym na poszczególnych etapach budowania kampanii (kampania, zestaw reklam, reklama)? 

 • Czy wdrożona struktura odpowiada różnym etapom lejka sprzedażowego, czy cele reklamowe są odpowiednio dopasowane do etapów lejka sprzedażowego? 

To oczywiście tylko część “z dostępnej puli pytań”. Ale wg bardzo zasadnych. Żeby rozpisać szczegółowo każdy z nich, prawdopodobnie Magazyn Online Marketing musiałby oddać mi cały numer, ale skupię się na kilku przykładach i najczęstszych błędach, które zilustrują część wyżej wspomnianych zagadnień. 

 

Analiza (na poziomie) struktury konta reklamowego  - kilka najczęstszych błędów 

 • Brak dopasowania celów reklamowych do celów biznesowych i komunikacyjnych - skrajny przypadek, z którym miałem do czynienia, to firma działająca w branży e-commerce, która nie realizowała ani jednej kampanii z celem “ruch”, “konwersje” czy “sprzedaż z katalogu”. Wszystkie kampanie prowadzone były z celem aktywności lub zasięg, co nie pozwalało na odpowiednią optymalizację wyświetleń pod kątem celów nadrzędnych. To oczywiście wpływało na fatalne wyniki sprzedażowe. 

 • Skupienie się wyłącznie na 1 lub 2 celach reklamowych i niedopasowanie celów reklamowych do etapu lejka sprzedażowego lub lejka konwersji - jeden z moich Klientów zaobserwował znaczny spadek liczby konwersji (rejestracji), pomimo wykorzystywania sprawdzonych schematów, wdrożonego lejka konwersji i wysokich budżetów reklamowych (ponad 120 tys. zł. miesięcznie). Audyt wykazał, że wykorzystanie ograniczonej liczby celów reklamowych powodowało docieranie w kółko do tych samych odbiorców “na górze lejka” (algorytm dociera wybranej części grupy docelowej, którą uzna za najbardziej prawdopodobną do spełnienia celu reklamowego - np. przejścia do witryny internetowej), co powodowało brak dopływu nowych użytkowników do “środka” i “dołu lejka”. Wdrożenie zróżnicowanych celów reklamowych na “górze” lejka i optymalizacja działań reatargetingowych w “środku” i na “dole lejka” pozwoliły nie tylko wrócić do wcześniej osiąganych wyników, ale także je poprawić. 

 • Zbyt rozbudowana struktura konta reklamowego - tworzenie zbyt wielu kampanii, zestawów reklam i reklam często powoduje ograniczone możliwości ukończenia “fazy uczenia” algorytmu, co negatywnie wpływa na optymalizację, wyniki i koszty. Rozbudowana struktura konta ponadto często nie pozwala na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, ze względu na mikrobudżety przeznaczane na poszczególne zestawy i reklamy i zjawisko pułapki prawa małych liczb, czyli skłonności do wyciągania wniosków na podstawie małej próby. 

 • Nieodpowiednie dopasowanie budżetów do poszczególnych etapów lejka sprzedażowego - proporcje dzielenia budżetu pomiędzy różne etapy w lejku sprzedażowym zależą od bardzo wielu czynników (np. potencjału liczbowego grup docelowych dopasowanych do poszczególnych etapów, wolumenu ruchu w witrynie internetowej dostarczanego przez inne kanały czy stopnia znajomości marki) i ciężko o uniwersalne schematy podziału budżetu np. ze względu na podział na fazę Awareness, Consideration, Purchase i Loyalty (lub inaczej, “górę”, “środek” i “dół” lejka). U jednego z moich Klientów działających w branży edukacyjnej audyt wykazał, że proporcje budżetów przeznaczanych na “górę” i “dół” lejka wynoszą mniej więcej 50/50. Tym samym kampanie na “dole” lejka - retargetingowe - generowały bardzo wysoką częstotliwość wyświetleń, ale nie przekładały się proporcjonalnie na konwersje (zakup kursów i doradztwa online). Zmiana proporcji na ok. 80/20 (“góra”/”dół”) pozwoliła na zwiększenie liczby konwersji bez zmiany ogólnego budżetu i obniżenie kosztu konwersji o ok. 30%. 
   

Analiza (na poziomie) kampanii 

Wyżej opisana analiza struktury kampanii zagospodarowuje od razu wiele aspektów związanych z analizą wybranych kampanii. Na tym etapie analizy przydatne będzie kilka dodatkowych pytań pomocniczych, które pozwolą na pogłębienie analizy na dalszych etapach: 

 • Które kampanie lub typy kampanii (np. w kontekście celów reklamowych), realizujące te same cele biznesowe lub komunikacyjne (nadrzędne) generują najlepsze i najgorsze wyniki? 

 • Które kampanie, realizujące te same cele reklamowe (w ekosystemie Facebook Ads) generują najlepsze i najgorsze wyniki? 

 • Czy cel kampanii odpowiada celowi nadrzędnemu? 

 • Jakie wskaźniki oceny będą najbardziej zasadne do oceny efektywności kampanii względem celu nadrzędnego i celu reklamowego? 

 • Czy budżet ustawiany jest na poziomie kampanii czy zestawów reklam? 

 

Wskazówka i case study

Aby wyciągnąć wartościowe wnioski i dokonać właściwej optymalizacji, dobierz odpowiednie wskaźniki, które najlepiej obrazują stopień realizacji celu nadrzędnego dla kampanii, zestawu reklam czy reklamy (nie tylko, albo niekonieczne tylko stopień realizacji celu reklamowego). Przykład? Poniższa tabela przedstawia wyniki kampanii, których celem było pozyskanie danych kontaktowych potencjalnych klientów (rejestracji na wydarzenie offline) na stronie docelowej (landing page’u). Kampania prowadzona była w Emiratach Arabskich. W pierwszym etapie wykorzystywany był cel “ruch” z optymalizacją pod kliknięcia linku, w drugim etapie cel “konwersje” z optymalizacją pod zdarzenie konwersji (po uzyskaniu wcześniej odpowiedniej liczby zdarzeń pozwalających Pikselowi “nauczyć się” grupy docelowej). 

ETAP KAMPANII

CEL REKLAMOWY

 CTR LINKU 

 CPC 

 CPL (KOSZT POZYSKANIA LEADA) 

ETAP 1

RUCH

1,35%

 0,04$ 

11,68$

ETAP 2

KONWERSJE (LEAD)

0,78%

0,10$

4,40$

Tab. 1: wyniki kampanii reklamowych prowadzonych w ekosystemie Facebooka, źródło: Socjomania 


Gdyby efektywność obydwu kampanii oceniać na podstawie takich wskaźników jak CTR linku oraz CPC, zdecydowanie lepiej wypadłaby kampania z celem “ruch” - posiada wyższy CTR i niższy koszt kliknięcia. Ale byłby to błędny wniosek. Ponieważ nadrzędnym celem obydwu kampanii (a nie celem reklamowym w rozumieniu Facebook Ads Managera) było pozyskiwanie leadów (konwersji), kampania z celem “konwersje” dowiozła ponad 2,5x tańsze wyniki.

Zapamiętaj różnicę pomiędzy wskaźnikami “głównymi” (jak koszt / wynik docelowy), a wskaźnikami pomocniczymi (jak CPC czy CTR). Skup się na kluczowym wskaźniku efektywności kampanii w zależności od celu nadrzędnego nie tylko celu kampanii.  

 

Analiza (na poziomie) zestawów reklam 

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że to etap czy element kampanii, na którym popełnianych jest najwięcej błędów. Ale nie ma się co dziwić, bo to właśnie na poziomie zestawu reklam dokonujemy wielu istotnych ustawień. Poniżej lista kilku wybranych pytań pomocniczych i kontrolnych, które mogą być przydatne na tym etapie analizy: 

 • Czy budżet ustawiany jest na poziomie kampanii czy zestawów reklam? 

 • Czy budżet ustawiany jest jako budżet dzienny czy całkowity? 

 • Czy harmonogram posiada datę rozpoczęcia i zakończenia czy prowadzony jest w sposób ciągły? 

 • Jak dobrane są metody targetowania (kierowania reklam)? 

 • Czy wybrane metody targetowania w ekosystemie Facebook Ads są adekwatne do faktycznych grup docelowych marki? 

 • Czy zestawy reklam konkurują ze sobą w systemie aukcyjnym (kierowanie kilku zestawów reklam do tych samych grup docelowych jednocześnie)? 

 • Czy targetowanie nie jest zbyt wąskie lub ogólne? 

 • Czy wykorzystywane są grupy retargetingowe (grupy niestandardowych odbiorców) i typu lookalike (grupy podobnych odbiorców)? 

 • Czy lokalizacja odbiorców jest odpowiednio ustawiona w kontekście działalności firmy i grupy docelowej (mieszkający w danej lokalizacji vs np. turyści)? 

 • Czy wykorzystane umiejscowienia (placementy) są zasadne w kontekście etapu lejka sprzedażowego lub konwersji? 

 • Które grupy docelowe i które umiejscowienia generują najlepsze wyniki w kontekście celów? 

 • Czy model optymalizacji wyświetleń reklamy jest optymalny względem celu reklamowego i celu nadrzędnego? 

Jak wspomniałem, ten etap analizy to etap, na którym można popełnić najwięcej błędów, a nad którym spędzam z reguły najwięcej czasu. To też etap, na którym trzeba uwzględnić zależności pomiędzy celem kampanii, a później kreacjami reklamowymi (komunikatami). Analiza na tym poziomie jest o tyle skomplikowana, że należy ją połączyć z analizą innych kampanii prowadzonymi w tym samym czasie. Musisz zatem przygotować się na zwinne przeskakiwanie pomiędzy różnymi kampaniami i zestawami reklam. 

 

Wskazówka 

Pamiętaj, że interpretacja wyników zależeć będzie od “poziomu” analizy. Dane przedstawione na poziomie kampanii będą agregować wyniki wszystkich zestawów i reklam umieszczonych w kampanii. Dane przedstawione na poziomie zestawów reklam będą agregować wszystkie wyniki reklam umieszczonych w danym zestawie. Wdrożenie odpowiedniej struktury konta opartej o cele i grupy docelowe, a także odpowiedniego nazewnictwa kampanii, zestawów i reklam usprawnią odczytywanie, interpretację wyników i optymalizację. 
 

Analiza (na poziomie) zestawów reklam - kilka najczęstszych błędów 

 • Kierowanie różnych zestawów reklam do tych samych lub pokrywających się grup docelowych w tym samym czasie - powoduje to “konkurowanie z samym sobą” w systemie aukcyjnym, co przekłada się zwiększenie kosztów i/lub niepełną dystrybucję reklam. 

 • Zbyt ogólne lub szerokie targetowanie reklam - może powodować niski koszt na wynik względem celu reklamowego kampanii, ale nie przekładać się na dotarcie do pożądanej grupy docelowej i na cele biznesowe. Przykład? Jeden z moich Klientów kierował swoje reklamy bez ograniczenia wiekowego (18-65+), podczas gdy jego grupa docelowa to osoby w wieku 18-50 (ze względów prawnych i medycznych osoby powyżej 50 roku życia nie mogły wziąć udziału w programie) z celem “aktywności”. Ze względu na niski koszt jednostkowy aktywności wśród osób w wieku 50-65+, algorytm reklamowy przeznaczył ponad 50% budżetu na dotarcie do “najtańszej grupy”, która nie odpowiadała faktycznej grupie docelowej. W tym przypadku zaangażowanie było “tanie” jednostkowo, ale bezwartościowe w kontekście działalności i celów biznesowych firmy. 

 • Wykorzystanie “ogólnych” lub “sprzecznych” i niepowiązanych ze sobą tematycznie zainteresowań - warto pamiętać, że dodając kilka zainteresowań w panelu reklamowym Facebooka, stosowany jest operator “lub”. Oznacza to, że uwzględniając zainteresowanie X i Y, dotrzemy do osób zainteresowanych tematem X lub Y, a nie X oraz Y (do tego drugiego należy użyć funkcji zawężenia). Połączenie niepowiązanych ze sobą ściśle tematycznie zainteresowań uniemożliwia wyciągnięcie wniosków odnośnie tego, które wykorzystania zainteresowań przyniosło lepsze efekty. 

 • Brak wykluczeń - zestawy reklam powinny uwzględniać również grupy docelowe wykorzystywane na różnych etapach lejka sprzedażowego czy konwersji. W dużym uproszczeniu istotne jest, aby inne komunikaty trafiały do grup “zimnych” (nieznających lub nie wchodzących wcześniej z interakcję z marką) i “ciepłych” (znających lub wchodzących w interakcję z marką - np. retargeting). Chcąc różnicować komunikaty do różnych grup, istotne są odpowiednie wykluczenia na poziomie zestawów reklam. W końcu inny komunikat chcemy przedstawić np. osobie, która porzuciła koszyk, a inny osobie, która nie zna naszej marki. Wykluczenia będą również istotne z perspektywy testowania różnych grup docelowych (np. zainteresowania X i Y, które częściowo lub całkowicie mogą się pokrywać - np. “marketing” i “marketing w mediach społecznościowych”). 

 • Brak dopasowania wyświetlania reklam w kontekście lokalizacji - skrajne znane mi przypadki to np. deweloper z Torunia wyświetlający swoje reklamy w całej Polsce przy dość ograniczonym budżecie. Ale nawet w mikroskali ustawienia lokalizacji i faktu “powiązania odbiorcy z lokalizacją” mają znaczenie. Na poziomie zestawów reklam dostępnych jest kilka opcji dopasowania do lokalizacji, np. “osoby mieszkające w tej lokalizacji lub które niedawno w niej były”, “osoby mieszkające w tej lokalizacji” czy “osoby podróżujące w tej lokalizacji”. Pierwsza opcja agreguje wszystkie pozostałe. Wybór odpowiedniej opcji często jest logiczny, ale pomijany podczas konfiguracji reklam. Dla przykładu, szkoła językowa prowadząca zajęcia stacjonarne zlokalizowana w Krakowie “przepali” sporą część budżetu reklamując się wśród osób, które przejeżdżają przez Kraków lub są w Krakowie w celach turystycznych  (pierwsza wskazana opcja targetowania). No bo który z turystów pochodzących z Gdańska czy Londynu zdecyduje się na kurs języka w Krakowie? ;)  Z kolei firma organizująca wycieczki turystyczne na terenie małopolski “przepali” budżet kierując swoje reklamy do wszystkich osób (w tym mieszkających w Krakowie), a nie tych, które jedynie odwiedzają Kraków i okolice w celach turystycznych. Przykłady można mnożyć i mnożyć. Istotny jest natomiast kontekst biznesowy i działalności (lokalna, ogólnokrajowa, globalna).

 

Rys. 2 - dopasowanie mierników do etapów lejka sprzedażowego oraz celów nadrzędnych. Źródło: Socjomania

 

Analiza (na poziomie) reklam 

Na tym poziomie warto skupić się efektywności wybranych reklam w ramach zestawu reklam (a tym samym wybranej grupy docelowej) oraz w kontekście celu reklamowego i celu nadrzędnego. Kilka pytań pomocniczych, które mogą pomóc na tym etapie to m.in.: 

 • Czy komunikaty reklamowe dopasowane są do etapu lejka sprzedażowego lub konwersji oraz grupy docelowej? 

 • Czy komunikaty reklamowe zoptymalizowane są pod kątem wyświetlania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych? 

 • Czy reklamy wykorzystują dostosowanie zasobów do miejsc wyświetlenia (np. inne formaty kreacji w Feedzie i inne w Stories)? 

 • Czy reklamy zawierają klarowne CTA (Call To Action) powiązane z celem reklamowym i/lub celem nadrzędnym?

 • Jakie formaty reklam są wykorzystane i które z nich (w ramach określonych grup docelowych) najefektywniej realizują wybrane cele? 

 • Czy stosowane jest zróżnicowanie formatów reklamowych w wybranych kampaniach realizujących te same cele (np. cel “ruch” i wykorzystanie formatu pojedynczego obrazu, wideo, karuzeli, kolekcji)? 

 • Czy kreacje nawiązują do aspektów związanych z motywacjami racjonalnymi i/lub emocjonalnymi? 

 • Czy copy reklam zawiera istotne słowa kluczowe, które pozwolą odbiorcy i algorytmowi “zrozumieć” ofertę? 

 • Czy kreacje reklamowe kontrastują z ekosystemem wyświetlania reklam i rzucają się w oczy? 

 • Czy grafiki reklamowe posiadają tzw. centralny punkt skupienia, jasny komunikat oraz inne aspekty przykucie uwagi odbiorcy, np. wykorzystanie ludzkiej twarzy, efektu 3D, niestandardowego formatu i innych? 

 • Czy wykorzystany jest dynamiczny materiał reklamowy i/lub testy A/B? 

 • Czy przeprowadzane testy A/B są wiarygodne w kontekście celu? 

Jak widzisz, na tym etapie również masz dużo do przeanalizowania. Są to zagadnienia związane zarówno z copywritingiem, jak i wykorzystaniem elementów wizualnych. Istotne jest natomiast zwrócenie uwagi na to, jak w poszczególnych grupach docelowych (zestawach reklam) działają wybrane komunikaty, grafiki czy formaty. 
 

Analiza (na poziomie) reklam - kilka najczęstszych błędów 

 • Brak wykorzystania dynamicznych materiałów reklamowych i testów A/B - w ramach wybranego zestawu reklam lub samej reklamy, warto testować różne rozwiązania związane z tekstami głównymi, nagłówkami, grafikami itp. Zdaję sobie sprawę, że “książkowe” testy A/B dotyczą analizy wpływu na efektywność jednej wybranej zmiennej (np. grafiki), ale moim zdaniem przy rozpoczęciu przygody reklamowej i na etapie “poznawania” grupy docelowej warto stosować “skrajne” kreacje i treści reklamowe, które pozwolą lepiej zrozumieć grupę docelową. Ale, jak też wspomniałem wyżej, nie warto iść w zbyt rozbudowaną strukturę konta reklamowe. Z reguły maksymalnie 3-4 kreacje w ramach danego zestawu reklamowego będą optymalne. 

 • Brak testowania różnych formatów reklam - algorytm reklamowy wie, że niektórzy odbiorcy chętniej reagują na reklamę w formie karuzeli, a inni w formie wideo. Wykorzystując zróżnicowanie formatów dotrzesz do większej liczby potencjalnie zainteresowanych ofertą. 

 • Brak dostosowania materiału reklamowego do umiejscowienia - reklamy w ekosystemie reklamowym Facebooka (który posiada w swoim portfolio również Instagram, Whatsapp i Messengera) rzadko kiedy będą “uniwersalne” we wszystkich dostępnych umiejscowieniach, To często powoduje, że w niektórych miejscach reklamy są mało czytelne i widoczne lub najważniejszy komunikat jest ukryty pod “zobacz więcej”. Tworząc lub zlecając grafiki reklamowe zadbaj przynajmniej o najważniejsze formaty: Stories, Feed w poziomie, format kwadratowy. 

 • Brak lub zbyt duża liczba CTA - kreacje reklamowe często nie są powiązane z celem reklamowym lub celem nadrzędnym. Reklamy często też (ze względu na zamysł autorów) próbują realizować różne cele. Z perspektywy algorytmów optymalizujących, ale też odbiorcy, powinieneś zastosować regułę “jedna reklama = jeden cel”. 
   

Pozostałe aspekty analizy 

Jak wspomniałem na wstępie, to nie koniec analizy. Do przeanalizowania mamy jeszcze takie aspekty jak Piksel Facebooka (a co za tym idzie grupy niestandardowych i podobnych odbiorców), wykorzystanie katalogów produktów (w e-commerce), konfiguracja zdarzeń na stronie www, dane z Google Analytics i pokrewne, które związane są często z wąskimi niszami. Być może ten artykuł doczeka się uzupełnienia o kwestie wspomniane w tym paragrafie. 

Jeśli czujesz niedosyt, zobacz nagranie z mojego webinaru: „Jak przeprowadzić audyt konta reklamowego na Facebooku”. Znajdziesz tam sporo praktycznych wskazówek, jak podejść do audytu konta reklamowego w ekosystemie Facebooka i jakich zasobów potrzebujesz.

Dziękuję za doczytanie do końca i życzę wartościowych optymalizacji, a w razie pytań lub sugestii co do zawartości kolejnej części, zapraszam do kontaktu!  

 

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?